کارت آموزشی اعداد

 

یکی از روشهای جذاب سازی کلاسهای دینی استفاده از کارت می باشد