پاورپوینت باموضوع چراتقلید؟

به نام خدا

یکی از سوالات نوجوانان درباره این است که چرا باید در احکام دینی تقلید کنیم 

استادقدوسی در این پاورپوینت با تصویر این سوال  رابا بیانی آسان جواب داده است

جهت دانلود کلیک کنید

جهت آموزش آنلاین توسط استاد قدوسی کلیک کنید

احکام فوری

بسمه تعالي

احكام فورى

 

1 . نجس كردن خط و ورق قرآن حرام است، و اگر نجس شود بايد فوراً آن را آب كشيد.[1]

 

2 . اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراًمعامله را به هم نزند، ديگر حق به هم زدن معامله را ندارد.[2]

 

3 . اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد، بايد فوراًآن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهكار است.

 

4 . اگر در زمينى كه غصب كرده زراعت كند، يا درخت بنشاند، زراعت و درخت و ميوه آن مال خود او است و چنانچه صاحب زمين راضى نباشد كه زراعت و درخت در زمين بماند، كسى كه غصب كرده بايد فوراًزراعت يا درخت خود را اگرچه ضرر نمايد از زمين بكند.[3]

 

5 . كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند، اگر خمس و زكات و مظالم بدهكار است بايد فوراًبدهد و اگر نمى تواند چنانچه از خودش مال دارد، يا احتمال مى دهد كسى آنها را ادا نمايد، بايد وصيت كند و همچنين است اگر حج بر او واجب باشد.[4]

 

6 . كسانى كه خانه يا دكان يا غير آنها را از صاحبانش اجاره مى كنند، مدت اجاره كه به سر رسيد حرام است بدون اذن صاحب محل در آنجا اقامت كنند، و بايد محل را فوراًبا عدم رضايت صاحبش تخليه كنند، و اگر نكنند غاصب و ضامن محل كار، و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند.[5]

 

7 . اگر فراموش كند كه روزه است و سر را در آب فرو برد، بايد فوراً سر را بيرون آورد، و چنانچه بيرون نياورد، روزه اش باطل مى شود.[6]

 

8 . مستحاضه قليله بعد از وضو و مستحاضه كثيره و متوسطه بعد از غسل و وضو بايد فوراًمشغول نماز شود، ولى گفتن اذان و اقامه و خواندن دعاهاى قبل از نماز اشكال ندارد و در نماز هم مى تواند كارهاى مستحب مثل قنوت و غير آن را بجا آورد.[7]

 

9 . كسى كه مسافر است اگر تا مغرب به اندازه خواندن سه ركعت نماز وقت دارد، بايد نماز ظهر و عصر را بخواند، و اگر كمتر وقت دارد، بايد فقط عصر را بخواند و بعداً نماز ظهر را قضا كند. و اگر تا نصف شب به اندازه خواندن چهار ركعت نماز وقت دارد، بايد نماز مغرب و عشا را بخواند و اگر كمتر وقت دارد بايد فقط عشا را بخواند و بعداً مغرب را بدون نيت ادا و قضا بجا آورد و چنانچه بعد از خواندن عشا، معلوم شود كه به مقدار يك ركعت يا بيشتر به نصف شب مانده است بايد فوراً نماز مغرب را به نيت ادا به جا آورد.[8]

 

10 . اگر وقت نماز وسعت دارد و طلبكار هم طلب خود را مطالبه كند در صورتى كه ممكن است بايد اول قرض خود را بدهد،بعد نماز بخواند.[9]

 

11 . اگر نداند يا فراموش كند كه لباس او غصبى است و در بين نماز بفهمد، چنانچه چيز ديگرى عورت او را پوشانده است بايد فوراً لباس غصبى را بيرون آورد، و نمازش صحيح است.[10]

 

12 . نجس كردن زمين و سقف و بام و طرف داخل ديوار مسجد حرام است و هركس بفهمد كه نجس شده است بايد فوراًنجاست آن را برطرف كند. و احتياط واجب آن است كه طرف بيرون ديوار مسجد را هم نجس نكنند.[11]

 

13 . در هريك از چهار سوره و النجم، علق، فصلت و سجده يك آيه سجده است، اگر انسان بخواند يا گوش دهد، بعد از تمام شدن آن آيه،

بايد فوراًسجده كند و اگر فراموش كرد، هروقت يادش آمد بايد سجده نمايد.[12]

 

14 . انسان بايد جواب سلام را چه در نماز يا در غير نماز فوراًبگويد، و اگر عمداً يا از روى فراموشى جواب سلام را به قدرى طول دهد كه اگر جواب بگويد جواب آن سلام حساب نشود، چنانچه در نماز باشد نبايد جواب بدهد و اگر در نماز نباشد، جواب دادن واجب نيست.

 

15 . اگر در شماره ركعت هاى نماز چهار ركعتى شك كند، بايد فوراً فكر نمايد پس اگر يقين يا گمان به يك طرف شك پيدا كرد، همان طرف را بگيرد و نماز را تمام كند.[13]

 

16 . وقتى يكى از شك هاى صحيح براى انسان پيش آيد، بايد فوراً فكر كند.[14]

 

17 . كسى كه نماز احتياط بر او واجب است بعد از سلام نماز بايد فوراً نيت نماز احتياط كند و تكبير بگويد و حمد را بخواند و به ركوع رود و دو سجده نمايد.[15]

 

18 . براى سجده سهو، بعد از نماز بايد فوراً نيت سجده كند و پيشانى را بر چيزى كه سجده بر آن صحيح است بگذارد و بگويد بسم الله و بالله السلام عليك ايها النبى و رحمة اله و بركاته بعد بنشيند و دوباره سجده

رود و ذكرى را كه گفته شد بخواند و بنشيند و پس از تشهد بگويد السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.[16]

19 . اگر سجده سهو را بعد از سلام نماز عمداً بجا نياورد، معصيت كرده و واجب است هرچه زودتر آن را انجام دهد و چنانچه سهواً بجا نياورده، هر وقت يادش آمد بايد فوراًانجام دهد و لازم نيست نماز را دوباره بخواند.[17]

20 . اگر بعد از سلام نماز يادش بيايد كه يك ركعت يا بيشتر از آخر نماز را نخوانده، و اگر كارى كه عمدى و سهوى آن نماز را باطل مى كند انجام نداده بايد فوراًمقدارى را كه فراموش كرده بجا آورد.[18]

21 . موقعى كه زلزله و رعد و برق و مانند اينها اتفاق مى افتد، انسان بايد فوراً نماز آيات را بخواند و اگر نخواند معصيت كرده و تا آخر عمر بر او واجب است و هر وقت بخواند ادا است.

22 . اگر موى زن در بين نماز بيرون مانده باشد و در بين نماز متوجه شود بايد فوراًبپوشاند.

 

23 . كسى كه شك دارد اگر غسل كند وقت نماز تمام مى شود بايد تيمم كند.[19]

 

24 . نماز آيات براى خسوف و كسوف فورىاست.[20] نماز آيات براى كسانى واجب است كه خسوف و كسوف در شهرشان واقع شده نه شهرهاى ديگر.

 

25 . پولى كه از درآمد كسب تهيه شده و به عنوان قرض الحسنه به ديگرى پرداخت شده اگر دريافت آن بعد از سال خمسى باشد بايد فوراً خمس آن را بدهد.[21]

26 . جواب سلام واجب فورىاست.[22]

27 . هنگام ديدن نشانه هاى مرگ، دادن بدهى ها واجب فورىاست.[23]

28 . نماز احتياط بر كسى كه واجب شده بعد از سلام نماز لازم است.[24]

29 . توبه واجب فورىاست.[25]

30 . اگر كسى مرتكب حرام شود يا واجبى را ترك كند واجب است فوراً توبه كند.[26]

31 . رد امانت واجب فورىاست.[27]

 

32 . هرگاه وقت نماز داخل شود و زن بداند كه اگر نماز را تأخير بيندازد حائض مى شود بايد فوراًنماز بخواند.[28]

 

33 . مستحب است در ازدواج دختران تعجيل گردد و آنان را از خطرات به وسيله ازدواج حفظ نمايند.[29]

34 . اگر شخصى در ايام اعتكاف در مسجد جنب شود بايد فوراًاز مسجد خارج شود و غسل جنابت انجام دهد و اعتكافش صحيح است و اگر جنابتش عمدى باشد اعتكافش باطل است.

35 . رفتن به حج براى كسى كه مستطيع شود و شرايط آن فراهم باشد، فورىاست و بايد در اولين سال ممكن به حج رود.[30]

 

36 . عيوبى كه موجب خيار فسخ عقد نكاح مى شود از هريك از زن و مرد فورىاست و اگر كوتاهى كنند عقد لازم مى شود.[31]

                  

 

 

 

احکام فوری

 

 

ایستگاه غذا

به نام خدایی که پرواز را به گنجشک اموخته لباسی هم از جنس پر برای تنش دوخته

توجه توجه

طرح درس زیبلیی از احکام خوردنی ها

 

ایستگاه غذا


خوردن و نوشیدن ، همانند بسیاری از کارهای دیگر در دین اسلام آداب و احکامی دارد که در این درس به قسمتی از آنها اشاره می شود.

مربی برنامه را با بازی با کلمات شروع می کند و بر روی تخته می نویسد : «م»


بچه ها ،این چیست؟... حرف میم. حرف چندم الفباست؟ حرف بیست و هشتم


حالا چی شد؟ لم


لم یعنی چه؟ (راحتی و تنبلی) «کم» چه معنایی دارد(اندک،زیاد نباشد) حالا چی؟ شکم همان جا که غذاها و شیرینی ها جمع می شود. شکم-کم-لم-م


بچه ها! در دین اسلام برای چیزهایی که می خوریم و می نوشیم دستورهایی داریم اما این شکم ما نباید رها باشد و از شکم تقلید کنیم آخر کلمه شکم چه بود؟ «کم»


شکم به ما می گوید کم است، مرا پر کنید و نمی گوید کم بخورید ، می گوید کمه، پرش کن ولی راه شکم ما باید کنترل بشود و هر چه از راه دهان وارد شکم می شود باید پاک و حلال باشد و هر چیز را نباید توی آن بریزیم چون معده انسان مثل باک ماشین است که وقتی به پمپ بنزین می رود اگر به جای بنزین نفت پر کند ماشین خراب می شود و ضرر می بیند.

پس مراقب باشیم که معده و شکم خانه همه مریضی هاست. به جای مصرف دارو و از پر خوری پرهیز کنیم زیرا سرچشمه همه بیماریها پر خوری است.


]سپس به مناسبت برنامه ، آداب اخلاقی و شیوه خوردن و آشامیدن  توضیح داده می شود که:[ آداب خوردن و آشامیدن: الف-کم خوری (اندازه)

ب- خوب خوری

ج- حلال خوری


]مربی نخست صحنه نمایش شیوه غذا خوردن و آشامیدن به وسیله قاشق و چنگال یک بار مصرف (پلاستیکی) دستمال و از مقوا به جای ظرف غذا استفاده می کند و در میان برنامه آداب را هم توضیح می دهد یا با نمایش دادن دو نفر از دانش آموزان شیوه غذا خوردن خوب و بد مانند: تند غذا خوردن ، نجویدن غذا ، لقمه درشت ، بازی کردن در حال غذا خوردن و غذا خوردن در حال راه رفتن و آداب غذا مانند : آهسته خوردن ، شستن دستها و گفتن بسم الله در اول و الحمدلله در آخر و ... توضیح می دهد.[

بچه ها! شما روش غذا خوردن را دیدید ولی خوب بود چه کارهایی رعایت می شد؟


]عده ای روشهای درست یا غلط را جواب می دهند و سپس می گوید:[

خوب است عادت ما کم خوری باشد و انسان سالم کسی است که کم بخورد و درست بنوشد.


داستان طبیب نصرانی:

طبیب نصرانی به خدمت امام صادق (ع) رسید و عرض کرد:

ای فرزند پیامبر(ص) ! آیا در کتاب خدا از طب چیزی ذکر شده است. امام فرمود: آری،آیه ]کلوا واشربوا ولاتسرفوا[(بخورید و بیاشامید ولی زیاده روی نکنید.)


و در حدیث پیامبر اکرم(ص) چنین آمده است: الحمیة من الاکل راس کل دواء و الاسراف فی الاکل راس کل دواء. پرهیز از غذا (کم خوری) سر آمد داروهاست و زیاده روی در خوراک سبب بیماریهاست . در این حال مرد نصرانی از جا حرکت کرد و گفت:


به خدا سوگند کتاب خدا و سنت پیامبر شما جایی برای طب جالینوس باقی نگذاشته است .[1]

حالا اول باید چه کار کرد؟ اول دستها شسته شود بعد شروع با بسمالله... .[2]


بچه ها باهم : «اول غذا بسم الله ،آخر غذا الحمدلله » شعار همیشه ماست.

دیگه :غذای داغ نخوریم.[3]

بعد مثل پیامبر اکرم (ص) به غذا و چای فوت نکنیم چرا؟ کی می دونه بله چون در هنگام فوت کردن هوای آلوده درون ششها از دهان بیرون می آید و با غذا تماس پیدا می کند. و برای بدن ضرر دارد. پس می گذاریم خنک بشود.


دیگه: وقت غذا، در حالا سیری غذا نخوریم. [4]

و به شکم ایست بگوییم چنانکه پیامبر (ص) هرگز آن قدر نخورد که سیر شود.[5]

اما بعد از غذا : تشکر از خدا می گوییم : الحمدلله. آنگاه مثل پیامبر (ص) دندان را با چوب خلال تمیز کنیم. [6]

 

تا با قیمانده غذا از بین دندانها بیرون آید و بوی بد دهان از بین برود.


مسواک نیز در این حال دهان و دندان را پاکیزه و خوشبو می کند.


بچه ها ،پیامبر(ص) به طور مرتب مسواک می زد و دندانهای ایشان سفید و براق بود.

بعد...شستن دستها از چربی غذا و خشک کردن آن.[7]

اما بعد از اینها نوبت چیه ؟در صورت نیاز :نوشیدن مثل آب یا آب میوه.

بچه ها ! آب را آهسته و جرعه جرعه می نوشیم تا راه نفس بسته نشود.


دخترک هوشمند

روزی انوشیروان با عده ای از لشکریان خود برای صید شکار به صحرا رفتند او برای جستجوی شکار در بیابان از همراهان خود دور شد و تنها در بیابان سوزان تلاش فراوان کرد و چیزی نیافت و سخت تشنه شد. برای بدست آوردن آب به جستجو پرداخت تا این که به مزرعه کوچکی رسید که در کلبه آن دخترکی نشسته بود. از او تقاضای آب کرد. دخترک از کلبه بیرون آمد و چون وی را تشنه دید با شتاب به داخل کلبه برگشت و مقداری نیشکر را کوبید و آن را با آب مخلوط کرد و شربت گوارایی درست کرد و نزد انوشیروان آورد.


انوشیروان آب را دید که اندکی خاشاک در میان آن است .آب را جرعه جرعه نوشید تا خاشاک را نخورد. آنگاه گفت: به به ،آب خوبی است اگر این خاشاک نبود .

دخترک گفت : من آن ریزه چوب ها ی کوچک را عمداً در میان آن انداختم.


انوشیروان پرسید چرا؟


گفت: چون دیدم تو سخت تشنه ای ترسیدم آب را یکباره سرکشی و دراین صورت به تو زیان برسد، خواستم اندک اندک بنوشی.


انوشیروان از تیز هوشی دخترک تعجب کرد![8]

در نوشیدن هم مثل غذا خوردن اول بسم الله و در آخر شکر خداوند و سلام برحسین (ع)، لعنت فرستادن بر قاتلان امام حسین ،می گویی: سلام بر لب تشنه ات یااباعبدالله[9]

پس برای اینکه در خوردن و آشامیدن زیاده روی (اسراف) نشود باید به سخن خداوند که فرموده : کلوا و اشربوا ولا تسرفوا(بخوری و بیاشامید ولی اسراف نکنید) گوش دهیم. و الا از اسرافکاران شناخته می شویم و خداوند اسرافکاران را دوست ندارد. همان طور که در درس اسراف گفته شد.

اما حلال خوری هم خیلی مهم است. ما باید مراقب لقمه های حرام و نوشیدنی های مضر هم باشیم.


غذای حرام،قلب ما را آلوده به سیاهی گناه می کند(داستان اصحاب کهف- که بعد از بیدار شدن از خواب یکی از یاران آنها مامور شد به شهر برود غذایی تهیه کند و به او سفارش کردند غذای حلال و پاک بخرد- نقل شود.)

خداوند در قرآن مجید دستور داده است که: از آنچه خداوند حلال و پاکیزه روزی شما قرار داده است بخورید.[10]


راستی! دستور اسلام درباره چیزهایی حلال و حرام چیست؟ چند تا غذای حلال و حرام را بشمارید؟

]مربی با استفاده از تصاویر حیوانات یا نقاشی آنها بر روی تخته با مثالها و نمونه های واضح در نزد بچه ها احکام را توضیح دهد.[S

می گوید بچه ها:


خوردنیهای حلال و حرام سه گروه هستند:

گیاهی: بیشتر میوه ها و سبزیها پاک و حلال اند مثل: سیب ،انار ، شوید و ریحان و ...

نوشیدنی: که برای بدن ضرر نداشته باشد مثل:آب، چای، نوشابه و آب میوه.

حیوانی: حیوانات هم سه گروه هستند.


الف- حیوانات زمینی و اهلی مانند: گاو و گوسفند و شتر که ما می توانیم از گوشت،شیر،پوست و ... آنها استفاده کنیم.

اما گوشت آنها به چند شرط پاک و حلال می شود: اول اینکه سر آنها به روش شرعی بریده شود. دیگر : حیوان رو به قبله و ذبح کننده اش مسلمان باشد و چهار رگ زیر گلو کاملا بریده شود. خوب است قبل از سر بریدن به او آب بدهیم . چند چیز مثل مغز حرام در پشت حیوان و حدقه چشم و دنبلان آنها حرام است. خوردن گوشت اسب و الاغ و قاطر نیز مکروه است.

ب- حیوانات وحشی: که در صحرا ها زندگی می کنند مانند فیل،خرگوش،مار... و همچنین حیواناتی که درنده می باشند مانند گرگ،پلنگ،شیر،خرس و ... گوشت آنها حرام است اما اگر سر آنها بریده شود پاک هستند.

اما مثل ،آهو و بز کوهی و گورخر حلال گوشت هستند.


معما: کدام حیوان حلال گوشت است که اگر یک حرف آن برداشته شود حرام گوشت می شود؟ خروس- خرس

ج- حیوانات دریایی: اگر آنها را از آب بگیرید و بیرون آب جان بدهد و روی بدن آنها پولک (فلس) داشته باشد، پاک وحلال هستند، مثل انواع ماهیها (ماهی قرمز-ماهی قباد-میگو)

د- پرندگان: که در وقت پرواز بال می زنند و سنگدان دارند مانند: گنجشک،مرغ و خروس،اردک و قمری حلال گوشت هستند.

توجه:

(بچه ها!گنجشک را باید سربرید تا پاک و حلال شود. با سنگ زدن تنها و کندن سر آنها حلال نمی شوند.)

تخم پرندگان هم پاک و حلال است.

ولی آنهایی که چنگال دارند و در هوا بال نمی زنند (بیشتر بال خود را باز نگه می دارند) مانند : عقاب،باز،خفاش،کلاغ،طاووس همچنین حشرات گوشت آنها حرام است.

کلام آخر: هر چه برای بدن ضرر داشته باشد یا مال دیگران باشد(دزدی) خوردن و آشامیدن آن حرام است.

 


[1]. داستانها و پند ها ج2،ص168.

[2]. رساله امام(ره) مساله 2636.

[3]. سنن النبی،ص164،ح175.

[4]. رساله امام 2637.

[5]. سنن النبی ،ح189،ص182.

[6].  سنن النبی ،ص168،ح188.

[7]. رساله 2636.

[8].  داستانها و پندهاج 8،ص30.

[9].  داستانها و پندها ج8،ص30.

[10]. مائده /91.

قبله یابی در شب

با سلام به مربیان عزیز

طاعات و عبادات شما قبول درگاه الهی طرح درس قبله يابي‌در شب

برای مربیان عزیز که اردو می خواهند بچه ها را در شب ببرند بیرون و در  قبله یابی را برای بچه ها یاد بدهند

....................................................................
و الشمس و ضحيها و القمر اذاتليها و النّهار اذا جلّيها
و اللّيل اِذا يغشيها و السّماء و ما بنيها و الارض و ما طحيها
سوگند به خورشيد و پرتو آن، سوگند به ماه كه پيرو خورشيد است. سوگند به روز كه جهان را به روشن بسازد و قسم به شب كه جهان را در تاريكي بپوشاند و سوگند به آسمان و آن كه آنرا بنا نهاد و سوگند به زمين و آن كه او را بگسترد.
قرآن كريم براي نشان دادن عظمت الهي به برخي از اين آفريده‌ها سوگند مي‌خورد. دستورهاي عملي اسلام نيز مسلمانان را براي شناخت اوقات اذان و نماز و روزه و تعيين قبله به محاسبات نجومي و فراگرفتن علم هيأت و رياضي و حساب و جبر و مثلثات واداشته است. از اين رو در طول تاريخ اسلام مي‌بينيم كه بسياري از علما و دانشمندان در علم رياضي و نجوم، مانند ابوريحان بيروني، خواجه نصير طوسي و خوارزمي و ... از ميان مسلمانان برخاستند و براي خدمت به اسلام و جوامع اسلامي به اين علوم رونق بخشيدند.


شناخت جايگاه انسان در فضاي بيكراني كه او را احاطه كرده است، يكي از آرزوهاي ديرين وي بوده و هست و همواره ذهن كنجكاو او را به جست و جو و كشف روابط متقابل زمين و ديگر اجرام سماوي تشويق كرده است.
مطالعه فضا از جمله مباحث مهم مورد علاقه انسان است. او با مطالعه زمين در فضا با شگفتي‌هاي جهان بيشتر آشنا مي‌شود و به قدر لايزال الهي بيشتر پي مي‌برد. قرآن كريم مي‌فرمايد: «قل انظر وا ما ذا في السموات و الارض» : بگو به آنچه در آسمان‌ها و زمين است نظر بيفكن.
ستاره شناسي و آشنايي به آسمان از كارهاي مورد علاقه براي مخاطبان ما مي‌باشد كه به ذكر چند مطلب به صورت خلاصه بسنده مي‌كنيم.


الف: دسته‌هاي ستارگان
دسته‌هاي مختلفي از ستارگان در آسمان وجود دارند كه پيشينيان هر كدام را مطابق تصورات و خيالات خود به چيزي تشبيه مي‌كردند و از روي آن‌ها نامي براي هر يك بر مي‌گزيدند. در ميان دسته‌هاي معروف ستارگان، دومجموعه هفت برادران است كه آن دو را به صورت خرس تصور مي‌كردند و يكي را كه بزرگ‌تر بود، «دب اكبر» (خرس بزرگ) و ديگري را كه كوچك‌تر و برعكس اولي قرار داشت، «دب اصغر» (خر كوچك) مي‌ناميدند.


ب: نشانه‌هايي در آسمان
در اثر گردش انتقالي زمين، آسمان در شب حتي در دو دقيقه متوالي يكسان نيست و ما همچون مسافران قطار كه محيط خارج را در حال حركت مي‌بينند، ستارگان را متحرك مي‌بينيم. به همين جهت براي تعيين مكان ستارگان به نقشه آسمان نيازمنديم.
هر نقشه آسمان براي نقطه مخصوص و اوقات معين شب و سال تهيه مي‌شود كه به صورت كلي تصوير ستارگان نيمكرة شمالي در نقشه زير به خوبي نمايان است.
طرز استفاده از نقشه ستارگان
همان طور كه روي صندلي نشسته‌ايد، رو به جنوب قرار بگيريد و ستارگان را آن طور كه روي نقشه كشيده شده‌اند، جستجو كنيد. بيشتر ستارگاني را كه در مركز و قسمت پاييني نقشه رسم شده‌اند، در آسمان خواهيد ديد.


ج: روش‌هاي جهت‌يابي
1- راستاي شمال و جنوب:
شمال و جنوب حقيقي عبارت است از امتداد دو طرف محور زمين، محور چرخشي زمين، كرة زمين را در دو نقطه به نام قطب‌هاي شمال و جنوب جغرافيايي قطع مي‌كند. با تعيين قطب‌هاي شمال و جنوب جغرافيايي راستاي شمال و جنوب مشخص مي‌شود و راستاي عمود بر راستاي ذكر شده، شرق و غرب را مشخصّ خواهد كرد.
شمال
شرق غرب
جنوب
2- جهت‌يابي در شب
براي جهت‌يابي در شب، مي‌توان از ستاره قطبي استفاده كرد. براي پيدا كردن ستارة قطبي بايد از صورت فلكي دب اكبر Ursa Major (خرس بزرگ) يا آبگردان بزرگ big dippcr استفاده كرد. اين ستاره، در موقع غروب در 6 ماه اوّل سال، به شرطِ صاف بودن هوا، در نيمكرة شمالي، قابل رؤيت است.


در شكل فوق، فاصله زاويه‌اي ستارگان دبّه تا مراق حدود o5 و دبّه تا جدي حدود o 29 مي‌باشد، لذا اگر فاصلة دبّه و مراق كه به نام ستارگان «قراولان» The Pointers معروفند، 6 برابر شود، به ستارة قطبي (جدي) مي‌رسيم.
با توجه به اين كه ستارة قطبي يكي از ستارگان صورت فلكي دب اصغر Urssa Minor و پرنورترين ستارة اين صورت فكلي است، با پيدا كردن صورت فكلي دب اصغر (خرس كوچك ) يا آبگردان كوچك Little dipper كه معمولاً در اواسط شب قابل رويت است، براحتي مي‌توان ستارة قطبي Polaris را كه در انتهاي دمِ دب اصغر قرار دارد، مشخصّ كرد.
به جز صور فلكي فوق، به كمك سه صورت فلكي ذات الكرسي Cassiopeia، تنّين Dragon (اژدها) و قيقاووس Cepheus كه در عرضهاي o 40 شمالي قابل رؤيتند، مي‌توان، ستاره قطبی را پیدا کرد. به عنوان مثال، از ذات الکرسی در نیمه دوم سال می توان براي پيدا كردن ستارة قطبي استفاده كرد. اين صورت فلكي به شكل حرف (M) يا (W) مي‌باشد و اگر نيمساز زاويه‌اي كه بازتر است، رسم گردد، به ستارة قطبي ختم مي‌گردد.

پيدا كردن ستارة قطبي از طريق صور فكلي ذات الكرسي، دب اكبر و دب اصغر.
بعد از پيدا كردن ستارة قطبي به كمك روش‌هايي كه ذكر شد، بايد راستاي شاغول را مشخص كرد و سپس امتداد داد تا آسمان را در نقطة سمت الرأس قطع كند. از نقطة سمت الرأس به ستارة قطبي وصل مي‌كنيم تا قوسي حاصل گردد. سپس اين قوس را به سمت افق امتداد مي‌دهيم تا افق را قطع كند، حال اگر رو به اين نقطه بايستيم، رو بروي ما شمال، پشت سر، جنوب و سمت راست شرق و سمت چپ، غرب خواهد بود.
د ـ قبله در ايران
قبله در ايران در جنوب غربي با زاويه انحراف معيني در هر مكان آمده است و براي تسهيل كار مربيان عزيز زاويه انحراف قبله برخي از شهرها از سمت جنوب به غرب در جدول ضميمه آمده است و پس از پيدا كردن شمال (ستاره قطبي) جنوب نيز مشخص مي‌گردد و با كمك جدول زاويه انحرافِ قبله، جنوب غربي در هر محل مشخص مي‌گردد.


آذر شهر 19 درجه دماوند 40" بانه 21"
جلفا 17" اردل 45" سقّز22"
ميانه 25" شهر كرد 44" كرمان 64"
اروميه 16" قوچان 51" بم 69"
سلمان 15" فردوس56" آستارا 27"
ماكو13" كاشمر54" رشت 30"
مهاباد 19" مشهد 54" لاهيجان 31"
اردبيل 25" نهبندان 65" دورود 36"
اصفهان 46" اهواز 40" آزاد شهر 44"
جندق 49" دزفول 26" بابل 39"
كاشان 42" قزوين33" گرگان 43"
ايلام 37" دامغان 44" اراك 36"
مهران 37" گرمسار 41" قم 39"
باختران28" ايرانشهر 77" بندر عباس 72"
گيلانغرب 22" پسابندر 84" جاسك 79"
برازجان55" چاه بهار 82" همدان 31"
خارك 52" زابل 68" يزد 54"
دير 62" زاهدان 71" اردكان 52"
ياسوج 51" آباده 52"
تهران 38" شيراز 57"

...........................................................................

عمو روحانی حجت السلام امیر اخوان

 amooakhavan@

مجری و طراح کار با کودک و نوجوان و جنگ های شادی و جشن عبادات

amooakhavan.ir

بازی با کلمات احکام

مربیانی که دنبال بازی جذاب و هیجانی و مذهبی می گردند تا با اون شور و شوق در بچه ها ایجاد کند

بازی با کلمات احکام

...................................................................................................

الف) واژه ها و کلماتی که با برداشتن حرفی از آنها، نام های دیگری به دست می آید

۱٫کدام یک ازواجبات نماز است که اگر حرف اول آن را بر داریم، نام یکی از شهرهای عربستان می شود؟


۲ یکی از واجبات بسیار مهم نماز است که اگرحرف اول آن را برداریم، نام شهرکی در کنار تهران می شود؟


۳ از پاک کننده هاست که اگر حرف اول آن را برداریم هم نشانه ادب است و هم نماز با آن پایان می یابد.


.۴از مبطلات نماز است که اگر حرف اول آن را برداریم، نام وسیله جنگی می شود؟


۵از پاک کننده هاست که اگر اول آن را برداریم، وسیله جنگی می شود؟


۶از فروع دین است که اگر حرف اول آن را برداریم، نام یکی از فلزها می شود؟


۷ یکی از مقدمات نماز است که اگر حرف اول آن رابرداریم، نام یکی از امراض خطرناک می شود؟


۸ یکی از مقارنات نماز است که اگر حرف اول آن را برداریم، نام یکی از اقسام آبها و نام یکی از مرضها به دست می آید؟

..................................................................................................................

ب) با اضافه نمودن حروفی به اول و آخر این کلمات، احکام مورد نظر را به دست بیاورید:


 .۱ از راههای به دست آوردن احکام دین ….. قلی….. است.


۲ مقدار آبی که کمتر از کر است، ….. لی….. می باشد.


۳ یکی از ارکان نماز.…. جد….. است.


۴ از پاک کننده ها….. می….. است.


۵ بر شخصی که به سن بلوغ برسد، ….. کلی….. واجب می شود.


۶ از مقارنات نماز….. والا….. است.


۷از نجاسات….. ردا ….. است

..................................................................................................
.
ج) براساس حرف مورد نظر، از شاگردان واژه هایی از احکام را می خواهیم که با آن حرف شروع شده باشد، مانند حرف
الف (در اذان و اقامه) و هر کدام بیشتربتوانند پیدا کنند برنده این بازی هستند

..................................................................................................
د) مخلوط کردن واژه های مختلف وجدا کردن آن توسط شاگردان؛
نظیر، واجبات نماز که بر روی کارت یاتخته یا کاغذ نوشته شده با ارکان نماز مخلوط شوند و شاگردان داوطلب آنها را ازهمدیگر جدا کنند؛ مثال دیگر، شاگردان باید بعضی از نامهای نجاسات را که با نامهای بعضی از مطهرات مخلوط شده و یا نام مستحبات و واجبات نماز را که با هم مخلوط شدهاند از همدیگر جدا کنند

.................................................................................................
.

پاسخنامه بازی با کلمات

............................
الف)
۱ سجده
۲ رکن
۳ اسلام
۴ آمین
۵ زمین
۶ خمس
۷ غسل
۸ ذکر

..........................

ب)

۱: تقلید
۲ قلیل
۳ سجده
۴ زمین
۵ تکلیف
۶ موالات
۷ مردار

 

کانال ایتا ، سروش ، تلگرام

amooakhavan@

 

 

 

احکام عددی 5

بسمه تعالي
احکام عددی 5
نمازهاى واجب يوميه در پنج وقت است: صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء.
اركان نماز پنج چيز است كه اگر يكى از آنها كم يا زياد شود يا انجام نگيرد، عمدى باشد يا سهوى (فراموشى، جهالت و...)، نماز باطل مى شود:
1. نيت; بايد نماز را به نيت «قربة الى الله» يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم به جا آورد.
2. تكبيرة الاحرام; گفتن الله اكبر در اول هر نماز، كه بايد بعد از نيت انجام گيرد.
3. قيام; ايستادن (ايستادنى كه به طرفى خم نشود و بدن بدون حركت باشد و به جايى تكيه نكند و هر دو پا روى زمين باشد) و آن دو قسم است: الف) ركنى و آن ايستادن در موقع گفتن تكبيرة الاحرام و قيام پيش از ركوع است. ب) غير ركنى در موقع خواندن حمد و سوره و قيام بعد از ركوع است.
4. ركوع; خم شدن به طورى كه دستها بر زانوها قرار گيرد.
5. سجده; گذاشتن پيشانى روى مهر (خاك يا سنگ و يا هر چيز ديگرى كه سجده بر آن صحيح است) و قرار گرفتن دو دست، سر دو زانو و سر انگشت بزرگ پاها روى زمين.[1]

نماز ميت داراى پنجتكبير به شرح ذيل است[2] :

1. بعد از نيت و تكبيرة الاحرام بگويد: «اَشهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)».
2. بعد از تكبير دوم بگويد: «اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد».
3. بعد از تكبير سوم بگويد: «اَللّهُمَّ اغْفِر لِلمُؤمِنينَ وَ المُؤمِنَاتَ»
4. بعد از تكبير چهارم اگر ميت مرد است بگويد: «اَللّهُمَّ اغْفِر لِهذا المَيِّتِ»و اگر زن است بگويد:«اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِهذِهِ الْمَيِّتِ»

آب مطلق پنجقسم است: كر; قليل; جارى; باران; چاه.[3]

اين آبها با آب قليل متفاوت است. زيرا چيز نجس را با يك بار شستن پاك مى كنند. نيز اگر چيز نجس به آنها برسد، نجس نمى شوند; مگر اينكه بو يا رنگ يا مزه آن تغيير كند; اما آبهاى قليل و مضاف اين خصوصيت را ندارند. با آب قليل در مواردى سه بار و گاهى هفت بار بايد چيز نجس را شست. ديگر اينكه به محض رسيدن ذره اى از نجاست به آب قليل، تمام آب حتى ظرف آن نجس مى شود.[4]

پنج چيز بر جنب و كسى كه در حكم آن است، حرام است:

1. رساندن جايى از بدن به خط قرآن يا نامهاى خدا و پيامبران و ائمه معصومين(عليهم السلام).
2. رفتن به مسجد الحرام در مكه و مسجد النبى(ص) در مدينه; حتى اگر از درى داخل شود و از در ديگر خارج گردد.
3. توقف در مساجد ديگر، اما اگر از يك در داخل شود و از در ديگر بيرون برود يا براى برداشتن چيزى داخل مسجد برود و توقف نكند، اشكال ندارد.
4. گذاشتن چيزى در مسجد.
5. خواندن سوره هايى كه سجده واجب دارد، حتى اگر يك كلمه بلكه يك حرف از اين سوره ها باشد.[5]

سربريدن حيوان پنجشرط دارد:

1. كسى كه سر حيوان را مى برد چه مرد باشد چه زن بايد مسلمان باشد (و اظهار دشمنى با اهل بيت پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) نكند) و بچه مسلمان هم اگر مميز باشد، يعنى خوب و بد را بفهمد مى تواند سر حيوان را ببرد.
2. سر حيوان را با چيزى ببرند كه از آهن باشد ولى چنانچه آهن پيدا نشود (و طورى باشد كه اگر سر حيوان را نبرند مى ميرد) با چيز تيزى كه چهار رگ آن را جدا كند مانند شيشه و سنگ تيز، مى شود سر آن را بريد.
3. در موقع سر بريدن، جلو بدن حيوان رو به قبله باشد (و كسى كه مى داند بايد رو به قبله سر ببرد) اگر عمداً حيوان را رو به قبله نكند
حيوان حرام مى شود ولى اگر فراموش كند يا مسأله را نداند يا قبله را اشتباه كند يا نداند قبله كدام طرف است يا نتواند حيوان را رو به قبله كند اشكال ندارد.
4. وقتى مى خواهد سر حيوان را ببرد يا كارد به گلويش بگذارد، به نيت سر بريدن، نام خدا را ببرد و همين قدر كه بگويد «بسم الله» كافى است و اگر بدون قصد سربريدن نام خدا را ببرد، آن حيوان پاك نمى شود و گوشت آن هم حرام است، ولى اگر از روى فراموشى نام خدا را نبرد اشكال ندارد.
5. حيوان بعد از سربريدن حركتى بكند. اگرچه مثلاً چشم يا دم خود را حركت دهد، يا پاى خود را به زمين بزند كه معلوم شود زنده بوده است.[6]
نماز آيات در هر ركعت پنجركوع دارد.[7]
در ركعت اول نماز عيد فطر و قربان پنجقنوت مستحب است.[8]
آبى را كه با آن مخرج بول يا غايط را مى شويند با پنجشرط پاك است. 1. بو يا رنگ يا مزه نجاست را نگرفته باشد 2. نجاستى از خارج به آن نرسيده باشد 3. نجاست ديگرى مانند خون با بول يا غايط بيرون نيامده باشد 4. ذره هاى غايط در آب پيدا نباشد 5. بيشتر از معمول نجاست به اطراف مخرج نرسيده باشد.[9]

در پنج نماز اذان ساقط مى شود:
1. نماز عصر روز جمعه.
2. نماز عصر روز عرفه.
3. نماز عشاء شب عيد قربان براى كسى كه در مشعر الحرام باشد.

4. نماز عصر و عشاء زن مستحاضه.
5. نماز عصر و عشاى كسى كه نمى تواند از بيرون آمدن بول و غايط خوددارى كند.[10]

اركان نماز پنجچيز است. 1. نيت; 2. تكبيرة الاحرام; 3. قيام متصل به ركوع; 4. ركوع; 5. دو سجده;[11]

كمترين عدد لازم براى انعقاد نماز جمعه پنجنفر است كه يكى از آنها امام جماعت است.[12]

اول ماه به پنجچيز ثابت مى شود: 1. خود انسان ماه را ببيند. 2. عده اى كه از گفته آنان يقين پيدا مى شود بگويند ماه را ديده ايم. 3. دو مرد عادل بگويند كه ماه را ديده ايم. 4. سى روز از اول ماه بگذرد. 5. حاكم شرع حكم كند كه اول ماه است.[13]

بر معتكف پنجچيز حرام است:

1. استفاده از عطريات و گياهان خوشبو.
2. خريد و فروش.
3. جدال در امور دينى و دنيوى براى اظهار فضل.
4. هرگونه استفاده شهوانى از جنس مخالف حتى همسر.
5. خودارضايى.[14]

پنج چيز از نظر برخى از مراجع تقليد خمس ندارد: 1. ارث 2. مهريه 3. بذل زن به مرد براى طلاق خُلع 4. ديه 5. جهيزيه.

افرادى كه به واسطه ازدواج بر پسرها محرم مى شوند پنجدسته اند: 1.همسر 2. مادر همسر 3. دختر همسر (در صورتى كه با آن زن آميزش كرده باشد و عقد به تنهايى سبب محرميت با دختر زن نمى شود) 4. زن پدر 5. زن پسر (عروس)[15]

افرادى كه به واسطه ازدواج بر دخترها محرم مى شوند عبارتند از: 1.شوهر 2. پدر شوهر 3. پسر شوهر 4. شوهر مادر (به شرط آن كه آميزش كرده باشند) 5. شوهر دختر (داماد).[16]

براى پنجچيز مى توان نماز را شكست: 1. جلوگيرى از ضرر مالى 2.حفظ جان در صورتى كه بدون شكستن نماز ممكن نباشد 3. در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبكار طلب خود را مطالبه نمايد و اداى بدهى بدون شكستن نماز ممكن نباشد 4. در بين نماز بفهمد مسجد نجس شده چنانچه وقت نماز وسعت دارد بايد نماز را بشكند و مسجد را تطهير كند 5. اگر پيش از آن كه به اندازه ركوع خم شود يادش بيايد كه
اذان و اقامه را فراموش كرده چنانچه وقت نماز وسعت دارد مستحب است نماز را بشكند.[17] (شكستن نمازهاى مستحبى حتى از روى اختيار جايز است.[18]
در پنججا حمد بايد آهسته خوانده شود: 1. نماز ظهر و عصر 2. قضاى نمازهاى ظهر و عصر 3. نماز احتياط 4. حمدى كه به جاى تسبيحات اربعه خوانده مى شود 5. مأمومى كه در نماز جماعت وظيفه دارد حمد و سوره را بخواند (و اگر مأموم صداى حمد و سوره امام جماعت را در نمازهاى جهريه نمى شنود مى تواند حمد و سوره را آهسته بخواند)
پنجچيز در نماز كلام اضافى محسوب نمى شود: 1. جواب سلام كه واجب است[19] 2. صلوات در حين گفتن يا شنيدن نام پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم)[20] 3. ذكر[21] 4. خواندن بخشى از قرآن در هر جاى نماز غير از سوره هاى سجده[22] 5. جواب عطسه كننده (هنگامى كه نمازگزار عطسه كرد شنونده مى گويد: يرحمكم الله و نمازگزار مى تواند در پاسخ بگويد يغفر الله لكم)[23]

در پنججا شركت در نماز جماعت واجب است: 1. نذر 2. عهد 3.قسم (اگر كسى نذر كند چنانچه مشكل من حل شود براى مدتى نمازم را به جماعت مى خوانم يا با خدا عهد و پيمان ببندد كه پروردگارا
من متعهد مى شوم در نماز جماعت شركت نمايم يا قسم مى خورد كه نمازم را به جماعت مى خوانم، نماز جماعت بر آن شخص واجب مى شود) 4. وسواسى (اگر كسى مبتلا به وسواس در نماز باشد به گونه اى كه اگر بخواهد دست از وسواسى بردارد چاره اى جز شركت در نماز جماعت ندارد، شركت در نماز جماعت بر او واجب است.[24] 5. دستور پدر و مادر (اگر پدر يا مادر به فرزند خود امر كند كه نماز را به جماعت بخواند چون اطاعت امر پدر و مادر واجب است، بنا بر احتياط واجب بايد نماز را به جماعت بخواند).[25]

معاملات باطل پنجمورد است: 1. خريد و فروش عين نجس مانند شراب 2. خريد و فروش مال غصبى 3. خريد و فروش چيزهايى كه مال نيست (مانند فروختن پرندگان آسمان) 4. معامله چيزى كه منافع معمول آن حرام است 5. معامله اى كه در آن ربا باشد.[26]

آبى كه با آن مخرج بول و غائط را مى شويند با پنج شرط پاك است: 1. بو يا رنگ يا مزه نجاست نگرفته باشد 2. نجاستى از خارج به آن نرسيده باشد 3. نجاست ديگرى مثل خون با بول و غائط بيرون نيامده باشد 4.ذره هاى غائط در آب پيدا نباشد 5. بيشتر از مقدار معمول نجاست به اطراف مخرج نرسيده باشد.[27]
شكار با اسلحه پنجشرط دارد: 1. آن كه اسلحه شكار مثل كارد برنده باشد يا مثل نيزه و تير تيز باشد 2. كسى كه شكار مى كند مسلمان يا بچه مسلمان باشد 3. اسلحه را براى شكار كردن حيوان به كار ببرد و اگر اتفاقاً حيوانى را بكشد آن حيوان پاك نيست 4. در وقت به كار بردن اسلحه نام خدا را ببرد و اگر عمداً نام خدا را نبرد شكار حلال نمى شود 5. وقتى به حيوان برسد كه مرده باشد يا اگر زنده است، به اندازه سر بريدن آن وقت نباشد.[28]
عقد ازدواج پنجشرط دارد:
1. به عربى صحيح خوانده شود و اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه را به عربى صحيح بخوانند، به هر لفظى كه صيغه را بخوانند صحيح است و لازم هم نيست كه وكيل بگيرند، اما بايد لفظى بگويند كه معنى «زوجت» و «قبلت» را بفهماند.
2. مرد و زن يا وكيل آنها كه صيغه را مى خوانند قصد انشاء داشته باشند يعنى اگر خود مرد و زن صيغه را مى خوانند، زن به گفتن «زوجتك نفسى» قصدش اين باشد كه خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن «قبلت التزويج» زن بودن او را براى خود قبول نمايد و اگر وكيل مرد و زن، صيغه را مى خوانند، به گفتن «زوجت و قبلت» قصدشان اين باشد كه مرد و زنى كه آنان را وكيل كرده اند، زن و شوهر شوند.
3. كسى كه صيغه را مى خواند بايد بالغ و عاقل باشد، چه براى خودش بخواند يا از طرف ديگرى وكيل شده باشد.
4. اگر وكيل زن و شوهر يا ولى آنها صيغه را مى خوانند، در عقد، زن و شوهر را معين كنند مثلاً اسم آنها را ببرند يا به آنها اشاره نمايند. پس كسى كه چند دختر دارد، اگر به مردى بگويد «زوجتك احدى بناتى» (يعنى زن تو نمودم يكى از دخترانم را) و او بگويد «قبلت» يعنى قبول كردم، چون در موقع عقد دختر را معين نكرده اند عقد باطل است.
5. زن و مرد به ازدواج راضى باشند، ولى اگر زن ظاهراً به كراهت اذن دهد و معلوم باشد قلباً راضى است عقد صحيح است.[29]

واجبات ركوع پنجچيز است: 1. خم شدن به قصد ركوع به اندازه اى كه انگشتان دست به زانو برسد 2. ذكر ركوع 3. آرامش بدن در حين گفتن ذكر 4. ايستادن بعد از ركوع 5. آرامش بدن در حال ايستادن در حال ركوع.[30]

مجموعه احكام عملى اسلام به پنجدسته تقسيم مى شوند: 1. واجب 2. حرام 3. مستحب 4. مكروه 5. مباح.
عبادات مالى پنجنوع است و هريك مصرف ويژه دارد: خمس، زكات، كفاره، فطريه، صدقه.
شرايط مكان نمازگزار پنجچيز است: 1. غصبى نباشد 2. متحرك نباشد 3. داراى نجاست مسريه نباشد 4. سقف آن كوتاه نباشد 5. مسطح باشد.

 

 

                                                                                  کانال تبلیغی علمدار            

                                                       مجری و طراح جنگ شادی و جشن تکلیف و کار با کودک و نوجوان                                  

                                                                                                               عمو اخوان09127482911

ما را در سروش و ایتا دنبال کنید