مجموعه طرح درس های الف با ، تا خدا

به نام خدا

مجموعه نفیس شامل 3فصل اصول دین ، ماه خدا و آداب اجتماعی

قرآن ، حدیث همراه با تصویر ، شعر، داستان ، جدول ، مسابقه ، کار در منزل و...

pdf کتاب نفیس الف با، تا خدا طرح درس کامل مقطع ابتدایی

 

 

جهت بازدید از اجرای پرده خوانی عمواخوان با موضوع در جستجوی خدا کلیک کنید