سرود با کلام وبی کلام جشن تکلیف منه...

شده ام نه ساله
جشن تکليف من است
جا نماز و چادر
همه در کيف من است
دين من اسلام است
من مسلمان هستم
مي رسد صوت اذان
شاد و خندان هستم
چادري داده به من
هديه اي مادر من
مثل تاجي از گل
چادرم بر سر من
شده ام نه ساله
بعد از اين خوشحالم
چون فرشته شده است
دست هايم، بالم
مي پرم رو به خدا
لحظه سبز نماز
پنج نوبت هر روز
مي کنم راز و نياز
مثل گل مي شکفم
باز در سايه دين
اي خدا! شکر شدم
زود همسايه دين

 

دریافت متن وسرود با کلام ، بی کلام  جهت اجرای جشن عبادت

amooakhavan.ir

دانلود سرود کلام وبی کلام