برش کاغذ مسجد

مربی با هنر برش کاغذ میتواند برنامه را جذابتر اجراکند

مثلا در بحث مهدویت به عنوان مسجد مقدس جمکران یا در روز غدیر به عنوان ایوان نجف می توان استفاده نمود

آموزش:

ابتدا کاغذ a4 را مطابق تصویر تا می زنید و برش را انجام میدهید


 

 

عمواخوان مجری وطراح برنامه های کودک ونوجوان

09127482911

 


چاپ   ایمیل