آموزش کاغذ وبرش ۶۶ مدل پروانه

در این فایل که خدمتتان تقدیم می گردد . در تصویر شماره یک ، توضیحات کامل کاغذ وبرش شکل پروانه روی یک مدل داده شده است .

در تصاویر صفحات بعد، که در هرصفحه سه مدل پروانه آمده ، شما با توجه به نقطه چین های مربوط به همان شکل در پایین هرصفحه ومطابق الگوی آموزشی صفحه اول ، به راحتی می توانید این ۶۶ مدل پروانه را برش بزنید.


حال نوبت دستان خلاق شماست که مدل ها وشکل های دیگری ساخته وبرای کودکان به نمایش گذاشته وبه آنان آموزش دهید.

جهت دانلود کلیک کنید