شعر پاکیزگی

شعر اول

مسواک بزن همیشه            تا دندونات تمیز شه

مسواک یزن به اون ها قشنگ بشن دندونا

خشبو بشن دهانت         خوشحال میشه مامانت

 

شعر دوم

بچه ها مسواکم من

زرنگ و چالاکم من

دوست دهان و دندون

از بدیها پاکم من

قدرت من فراوان

معجزه ام نمایان

خشبوگر دهانم

دشمن کرم دندون

سفید و مهربانم

جار و کش دهانم

پیش شما بچه ها

روزی سه بار عزیزم


چاپ   ایمیل