اشعارکودکانه مقطع ابتدایی

اداب سلام کردن

تیک وتیک وتیک...

خاك ولبخند/تیمم:
گاهی توكوه ودشتی
نه چشمه است نه رودی
یا قطع شده آب شهر
آب نمی آد به زودی
نخواندهای نماز را
دور وبرت آبی نیست
وقت زیاد نداری
چارهی مشكلت چیست ؟
شكر خدا سنگ وخاك
فراوان است فراوان
فوری تیمم بكن
نماز خود را بخوان
كف دو دست را باهم
رو سنگ یا خاك بزن
دودست خود راحالا
ببر بالا گل من
از بالای پیشانی
از لب جنگل مو
مسح می كشی تا پایین
تا برسی به ابرو
با دست چپ مسح بكش
آهسته دست راست را
ازكجا ؟از سر مچ
تا اخر انگشت ها
با دست راست مسح بكش
رو دست چپ آهسته
تیممت تمام شد
بخند شبیه پسته

 

دویدم ودویدم
به مسجدی رسیدم
چه جای با صفا یی
چه رنگ د لگشا یی مردم با ارا د ه
تمیز و پاک و ساده
جوان وکودک وپیر
چون دا نه های زنجیر
نشسته درپیش هم
متحد و منظم
عجب جماعتی بود
را ستی سعا د تی بود
کنا رآنها بودن
شعر نما زسرودن
آقای با وقا ری
عا لم روزگا ری
جلو جماعت ایستاد
خرم و شاد و آزاد
نماز ما به پا شد
خدا انیس ما شد

 

amooakhavan.ir