شروع با بسم الله و سلام

میخوام برم پیش خداتا بخونم نماز و دعا         بسم الله بگم یا که نگم    بگو بگو بسم الله بگو

میخوام قرآن بخونم سوره ی فرقان بخونم ...

میخوام بخورم غذا تا نخورم من دوا ...

میخوام بپوشم لباس تا که برم من به کلاس ....

 

شعر سلام

ما پیرو قرآنیم خشخو و مهربانیم

عادت ما سلام است سفارش اسلام است

به پدر و به مادر به خواهر و برادر به هر که روبروییم اول سلام گوییم

سلام عزت آور خیر و سعادت آور

 

شعر به پا سلام یادت نره

وقتی که از خواب پا شدی بپا سلام یادت نره

وقتی که تو خیابونی بپا سلام یادت نره

یا که به دوستت رسیدی بپا سلام یادت نره

آشنا و فامیل رو دیدی بپا سلام یادت نره

1-سلام بچّه هـــا
حالتون خوبه ؟ بله  لبا خندونه ؟ بله  دلا مهربون ؟ بله  همه خوشزبون ؟ بله
مؤدبید ؟ بله  مرتبید ؟ بله  منظمید ؟ بله  آماده اید ؟ بله
مؤدلا 20 20  نمرة من 20 20  نمرة شما 20 20  مربّیا 20 20
نمرة نماز 20 20 نمر ة دعا 20 20 نمرة کمک 20 20 نمر ة کلک 20 20

2-یک سلام بلند
نرم وآهسته یک نفر می ز د روی در تق تتق تق تق
گفتم این کیست پا شدم رفتم سوی در تق تتق تق تق
دیدمش ای خدای من او بود آشنایی که رفت خیلی زود
فکر کردم خیال بود امّا راست می گفت چشم من او بود
آمد و شاخة گلی آورد گل لبخند بر لبم روئید
من در اندیشه های دور ودراز او به من خیده بود ومی خندید
یادم آمد سلام یادم رفت پرسشی در نگاه هم دیدیم
همزمان یکصدا به هم گفتیم یک سلام بلند وخندیدیم

3-گلبوته های سلام
به هر کجا که میریم در اوّل هر کــلام می روید رو لب ما گلبوته ها ی سلام
قدیمی ها می گفتن چقدر خوب و زیبا سلامتی می آره سلام برای دلهـــا
دوستی ها بر پا میشه با یک سلام وخنده درخت دشمنی ها ازریشه میشه کنده
ای چشمة محبّت سلام بکن تو هر بار این هدیة قشنگیست درلحظه های دیدار

4-سلام
گاه گـــاهی صبـــــح زود میشوم بیدار پیش از دیگران روی داداشم پتویی میکشم می دهم گهوارة او را تکـان
درسماورآب میریزم کمی بعد حاظرمی کنم صبحانه را
تاکه برخیزدزجایش مادرم میکنم من کارهایش را تمام
می زندبوسه به رویم مادرم میزنم لبخندومی گویم سلام

سلام ساکنان کوی کهکشان که شادمان کنار هم نشسته اید
سکوت لحظه های سرد وتیره را به گرمی نگاهتان شکسته اید

سلام ای ماه زیبا دیر کردی کجا بودی چرا تأخیر کردی
به آرامی نشستی روی دلهـا تمام عشق را تأبیــــرکرد ی

5- علیک شاعرانه
سلام گلهای قشنگ سلام گلهای لطیف علیک شاعرانه تان خوش و صمیمی وظریف
شبیه قطره های آب چکیده ایداز بهشت نمی شودکه شعری از شما سرود یا نوشت

6- سفارش اسلام
ما پیرو قرآنیــــم خوشخوی و مهربانیم عادت ما سلام است سفارش اسلام است
به پدر و به مادر به خواهر و برادر به هر که روبروئیم اوّل سلام گوئیم
سلام عزت آرد خیر و سعادت آرد نشان دین سلام است بهتر زهر کلام است

7- نشان ادب
سلام نشان ادبه فرشتة روز و شبه هرکسی که سلام کنه پیش همه محترمه
سلام عزّت آرد خیر و سعادت آرد نشان دین سلام است بهتر زهرکلام است

8- بچّه های خوب روستا سلام
بچّه های خوب روستا سلام بچّه های خوب وآشنا سلام
خوایتان پر از صفای شبنم است غنچه های گلشن خدا سلام
قلبتان پر از صفای کودکی حرفتان همیشه بی ریا سـلام
می کنم دعایتان همیشه باد جانتان به دور از بلا ســـلام
چون پرنده های ده صمیمی اند بر شما و بر پرنده هـــا سلام

9- سلامی تازه
تو وقتی قهر کردی دل من را شکستی تو الآن چند روز است که با من قهر هستی
پریشب در خیالم صدایت را شنیدم همین دیشب دوباره تورا در خواب دیدم
برای دیدن تو دل من تنگ تنگ است بدون تو دل من کلاغی زرد رنگ است
بیا تا با نگاهی به روی هم بخندیم در دلهایمان را به روی غم ببندیم
به آب آشتی ها تن خود را بشوییم سلامی تازه از نو به همدیگر بگوییم

ای سلام دوباره ای صدای همیشه اول و آخرینی ای خدای همیشه

سلامي گرم به گل‌هاي دانش به گل‌هاي زرنگ باغ بينش

سلام سلام ! آی بچه ها آی بچه های با صفا
امیدوارم خندون باشید همیشه مهربون باشید
حواستان اینجا باشه تا دلهاتان با ما باشه

 

amooakhavan.ir