شروع با بسم الله و سلام

214

مبلغین و مربیان عزیز! مجموعه اشعار جشن تکلیف با محتوای بسم الله و سلام در اختیار شما بزرگواران قرار می گیرد.

موضوع: جشن تکلیف دختران

قالب ارائه: شعر

* شعر اول درباره شروع کارها با بسم الله با فایل دانلودی:

میخوام برم پیش خدا، تا بخونم نماز و دعا           بسم الله بگم یا که نگم    بگو بگو بسم الله بگو

میخوام قرآن بخونم سوره ی فرقان بخونم           بسم الله بگم یا که نگم    بگو بگو بسم الله بگو

میخوام بخورم غذا تا نخورم من دوا                    بسم الله بگم یا که نگم    بگو بگو بسم الله بگو

میخوام بپوشم لباس تا که برم من به کلاس        بسم الله بگم یا که نگم    بگو بگو بسم الله بگو

 

 

 

* شعر دوم درباره اهمیت سلام با فایل دانلودی: 

مـــــا پیـــــرو قرآنیم /خوش خــو و مـــهربانیم

عادت ما سلام است / سفارش اسلام است

به پــــدر و به مـــادر / به خـــــواهر و بـــــــرادر

به هــــــر که روبروییم / اول ســــــــــلام گوییم

ســـــلام عــــــزت آور / خیـــــر و ســعـادت آور


 

* شعر سوم با موضوع سلام با عنوان: به پا سلام یادت نره با فایل دانلودی:

وقتی که از خواب پا شدی بپا سلام یادت نره

وقـــتی کـه تو خــــیابونی بپا سلام یادت نره

یا که به دوستـت رسیدی بپا سلام یادت نره

آشــنا و فامــیل رو دیــدی بپا سلام یادت نره

 

215

مبلغین و مربیان عزیز! روش های زیر برای جذابسازی شروع بحث پیشنهاد می شود.

1-سلام بچّه هـــا

حالتون خوبه ؟ بله  لبا خندونه ؟ بله  دلا مهربون ؟ بله  همه خوشزبون ؟ بله
مؤدبید ؟ بله  مرتبید ؟ بله  منظمید ؟ بله  آماده اید ؟ بله
مؤدلا 20 20  نمرة من 20 20  نمرة شما 20 20  مربّیا 20 20
نمرة نماز 20 20 نمر ة دعا 20 20 نمرة کمک 20 20 نمر ة کلک 20 20

2-یک سلام بلند

 نرم و آهسته یک نفر می زد روی در  تق تق تق تق
گفتم این کیست پا شدم رفتم سوی در تق تق تق تق
دیدمش ای خدای من او بودآشنایی که رفت خیلی زود
فکر کردم خیال بود امّا راست می گفت چشم من او بود
آمد و شاخة گلی آورد گل لبخند بر لبم روئید
من در اندیشه های دور و دراز او به من خیره بود و می خندید
یادم آمد سلام یادم رفت پرسشی در نگاه هم دیدیم
همزمان یکصدا به هم گفتیم یک سلام بلند وخندیدیم

3-گلبوته های سلام

به هر کجا که میریم در اوّل هر کــلام می روید رو لب ما گلبوته ها ی سلام
قدیمی ها می گفتن چقدر خوب و زیبا سلامتی می آره سلام برای دلهـــا
دوستی ها بر پا میشه با یک سلام وخنده درخت دشمنی ها ازریشه میشه کنده
ای چشمة محبّت سلام بکن تو هر بار این هدیة قشنگیست درلحظه های دیدار

4-سلام

گاه گـــاهی صبـــــح زود میشوم بیدار پیش از دیگران 

روی داداشم پتویی میکشم می دهم گهوارة او را تکـان
درسماور آب میریزم کمی بعد حاظر می کنم صبحانه را
تاکه برخیزد زجایش مادرم میکنم من کارهایش را تمام
می زند بوسه به رویم مادرم میزنم لبخند و می گویم سلام

سلام ساکنان کوی کهکشان که شادمان کنار هم نشسته اید
سکوت لحظه های سرد وتیره را به گرمی نگاهتان شکسته اید

سلام ای ماه زیبا دیر کردی کجا بودی چرا تأخیر کردی
به آرامی نشستی روی دلهـا تمام عشق را تأبیــــرکردی

5- علیک شاعرانه

سلام گلهای قشنگ سلام گلهای لطیف علیک شاعرانه تان خوش و صمیمی وظریف
شبیه قطره های آب چکیده ایداز بهشت نمی شودکه شعری از شما سرود یا نوشت

6- سفارش اسلام

ما پیرو قرآنیــــم خوشخوی و مهربانیم عادت ما سلام است سفارش اسلام است
به پدر و به مادر به خواهر و برادر به هر که روبروئیم اوّل سلام گوئیم
سلام عزت آرد خیر و سعادت آرد نشان دین سلام است بهتر زهر کلام است

7- نشان ادب

سلام نشان ادبه فرشتة روز و شبه هرکسی که سلام کنه پیش همه محترمه
سلام عزّت آرد خیر و سعادت آرد نشان دین سلام است بهتر زهرکلام است

8- بچّه های خوب روستا سلام

بچّه های خوب روستا سلام بچّه های خوب و آشنا سلام
خوابتان پر از صفای شبنم است غنچه های گلشن خدا سلام
قلبتان پر از صفای کودکی حرفتان همیشه بی ریا سـلام
می کنم دعایتان همیشه باد جانتان به دور از بلا ســـلام
چون پرنده های ده صمیمی اند بر شما و بر پرنده هـــا سلام

9- سلامی تازه

تو وقتی قهر کردی دل من را شکستی تو الآن چند روز است که با من قهر هستی
پریشب در خیالم صدایت را شنیدم همین دیشب دوباره تورا در خواب دیدم
برای دیدن تو دل من تنگ تنگ است بدون تو دل من کلاغی زرد رنگ است
بیا تا با نگاهی به روی هم بخندیم در دلهایمان را به روی غم ببندیم
به آب آشتی ها تن خود را بشوییم سلامی تازه از نو به همدیگر بگوییم

ای سلام دوباره ای صدای همیشه اول و آخرینی ای خدای همیشه

سلامي گرم به گل‌هاي دانش به گل‌هاي زرنگ باغ بينش

سلام سلام ! آی بچه ها آی بچه های با صفا
امیدوارم خندون باشید همیشه مهربون باشید
حواستان اینجا باشه تا دلهاتان با ما باشه

amooakhavan.ir


چاپ   ایمیل