شعر دعا

   

دستا مونو میبریم بالا

با هم دیگه میکنیم دعا

عمر زیاد بده خدا

هم به بابا هم به مامان

خدا ما ها رو دوست داره

دعاهامونو قبول داره

چشم میدوزیم به آسمون

میگیم خدای مهربون

قصه رو از ما بردار 

رهبر ما نگهر دار

 

amooakhavan.ir