شعر حجاب

بعد از مربی تکرار کنند:

یک و دو و سه و چهار

از خواب غفلت بیدار

دو سه و چهار و پنج

حق و باطلو بسنج

سه و چهار و پنج و شیش

کن در  راه حق کوشش

چهار و پنج و شیش و هفت

باید سوی خدا رفت

پنج وشیش وهفت وهشت

از غم باید آزاد گشت

شیش وهفت وهشت ونه

باید هوشیار باشی تو

دشمن در کمینن حجابتو بگیرن

هفت و هشت و نه و ده

حجاب در اسام به به

بازی در اسام به به

نماز در اسلام به به

 

 amooakhavan.ir


چاپ   ایمیل