شعر اصول دین

اصول دین بود پنج

دانستنش بود گنج

توحید باشد یکم

نبوت است دوم

معاد سومین است

این سه اصول دین است

دو اصل دیگر آن 

که نز ما شیعیان

عدل و امامت بود

راه سعادت بود

دانلود صوت