شعر اصول دین

210

مبلغین و مربیان عزیز! آموزش اصول دین با محتوای شعری در اختیار شما بزرگواران قرار می گیرد.

موضوع: اصول دین

قالب ارائه: شعر

اصـــول دیــن بود پــنــج

دانســـتنش بـــود گـــنج

تــوحـــید باشــــــد یکم

نبــــــوت اســــــت دوم

معـــاد ســــومین است 

این سه اصول دین است

دو اصــــــــل دیـــــــگر آن

کــه نـــزد ما شیـــــــعیان

عـــــدل و امـــــامــــت بود

راه ســـــعــــــادت بــــــود

* برای دانلود صوتی این شعر بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دانلود صوت

 

 

 

 


چاپ   ایمیل