شروع برنامه مقطع متوسطه

شروع برنامه با نام خدا 

مقطع متوسطه

صوت اجرایی


می گشایم زبان بنام خدا
که زنامش جهان شده برپا

حمد بی حد به خالق یکتا

قادرست وعلیم وبی همتا

بنام آنکه گل را رنگ و بو داد

زشبنم لاله ها را آبرو داد

بنام خدای جهان آفرین
به این آفرینش هزار آفرین

بنام آنکه دل کاشانة اوست

چراغ هر کسی در خانةاوست
ای خدایی که تویی بنده نواز

می کنم قفل دلم پیش تو باز

هر کجا میروم و می گــذرم

سایة مهر تو باشد بــه ســرم

یاد خدا دردل نام خدا بر لب

خالق خوبیها صاحب روز و شب

 

شعرشوع 2

صوت اجرایی


بنام آن خداوندی که نامش

کند آرام قلب بندگانش
بنام خدایی که از بوی گل بهتر است 

و از نور وباران صمیمی تر است

دلت را با خداوند آشنا کن
زعمق جان خدایت را صدا کن
بکن هر کار را با نامش آغاز
خدای مهربان از خود رضا کن

در ابتدای کارم
نام تو را بیارم
باشد که خوب گردد
پایان این بهارم

 amooakhavan.ir